طرز تهیه ترشی خیار ترد (توسط CRAZY HACKER)

12 آبان سال 1400

طرز تهیه ترشی خیار ترد (توسط CRAZY HACKER)


در YouTube تماشا کنید
(جاسازی)

تغییر نمونه Invidious

نمایش حاشیه نویسی


خواندن
براد ترشی ترد و نیمه ترش درست می کند | زنده است | نوش جان


690861

9778

410

ژانر:

چگونه و سبک

مناسب برای خانواده؟ بله

امتیاز ویلسون: 0.9558

امتیاز: 4.839 / 5

درگیری: 1.4747٪

منبع:یوتیوب